Vergaderingen

Uitnodiging voor 2015 en verslag van de vorige keer.

 

FEDERATIE

VAN

KAATSVERENIGINGEN

IN

WUNSERADIEL-BOLSWARD-WORKUM

____________________________________________________________

AAN HET BESTUUR EN JEUGDBESTUUR

Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene Voorjaarsvergadering die plaats zal vinden op donderdag 26 maart 2015 ’s avonds 19.30 uur in Café Restaurant “De Roskam” te Witmarsum.

AGENDA:

1. Opening.

2. Notulen van de jaarvergadering van 25 maart 2014.

3. Ingekomen stukken en mededelingen.

4. Jaarverslag 2014.

5. Jaarrekening 2014.

  1. Verslag kascommissie en benoeming nieuw kascommissielid.

  2. Begroting 2015.

  3. Pauze.

  4. Bestuursverkiezing: aftredend Cor Tolsma (niet herkiesbaar).

10. Stand van zaken 65-jarig jubileum van de federatie in 2015.

11. Trai­ningen.

12. Vaststelling wedstrijdprogramma 2015.

13. Evaluatie van deelname kaatsers federatie Sneek e.o..

14. Voorstel verhoging inleg jeugdwedstrijden naar € 2,00.

15. Behandeling beschrijvingsbrief K.N.K.B.

16. Rondvraag.

17. Sluiting.

____________________________________________________________­

Samenstelling bestuur:

Voorzitter : Wybe de Jong, Kimswerd tel. 0517-641681;

Secretaris : Jan Steigenga, Exmorra tel. 0515-575759;

Penningmeester : Cor Tolsma, Lollum tel. 0517-469329.

Ereleden : Sies v/d Berg, Wybe de Jong en Johan Weerstra.

Notulen Voorjaarsvergadering Federatie Wûnseradiel – Bolsward – Workum

25 maart 2014

Aanwezig: Bolsward, Burgwerd, Cornwerd, Exmorra, Gaast/Ferwoude, Hartwerd, Kimswerd, Makkum, Schettens/Longerhouw, Witmarsum, Workum, Zurich en Johan Weerstra (erelid).

Afwezig m.k.:

Afwezig z.k.: Arum, Lollum/Waaksens en Pingjum.

1. Opening.

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. We maken met de federatie een nieuwe start en in een gerenoveerde bovenzaal van de Roskam. De voorzitter vraagt een minuut stilte voor de ons ontvallen oud-kaatsers Sjoerd en Stoffel Bouma van KV Hartwerd.

2. Notulen van de jaarvergadering van 26 maart 2013.

Johan Weerstra merkt bij punt 16 op dat hij lid van verdienste is geworden i.p.v. erelid.

Hierna wordt het verslag vastgesteld.

3. Ingekomen stukken en mededelingen.

De vergaderstukken van de Algemene Vergadering van de KNKB zijn ontvangen.

Op 25 april a.s. vinden in Witmarsum de Koningsspelen voor de kinderen van de basisscholen plaats. In samenwerking met de gemeente Súdwest Fryslân regelt de federatie de mobiele kaatsmuur van de KNKB.

De kosten bedragen 200 euro en de voorzitter stelt voor dat de federatie hiervan 100 euro voor haar rekening zal nemen.

4. Jaarverslag 2013.

De meisjesfreule is de Ald Meiers-partij. Op pagina 18 dient Jan Harmen Folkertsma te worden gewijzigd in Jan Harmen Folkerts.

5. Jaarrekening 2013.

De rekening van Repko betreft de jaren 2010 t/m 2012.

De penningmeester wordt bedankt voor het opstellen van de jaarrekening.

6. Verslag kascommissie en benoeming nieuw kascommissielid.

De kas is gecontroleerd door Pingjum en Schettens/Longerhouw. Laatstgenoemde vereniging meldt dat alles in orde is bevonden. Aftredend kascommissielid Pingjum wordt opgevolgd door Witmarsum.

7. Begroting 2014.

Johan Weerstra vraagt of Arum voor het organiseren van het schoolkaatsen ook nog een bijdrage krijgt. Bolsward organiseert ook schoolkaatsen.

De website van de federatie is ingericht via een bedrijf in Workum. De webmaster krijgt geen vergoeding. De website dient iets aangepast te worden zodat het overzichtelijker wordt. Wiebren Joustra van Lollum heeft zijn diensten aangeboden voor de website.

8. Pauze.

Het is tijd voor een tweede bakje koffie.

9. Presentatie 65-jarig jubileum van de federatie in 2015.

De federatie heeft Warren van der Veen benaderd als kartrekker van het jubileum. Warren van der Veen geeft een korte uitleg wat de plannen zijn. Na dit seizoen zal er een gespreksgroep worden geformeerd met van elke vereniging één persoon en het federatiebestuur om het programma door te spreken. Het jubileum zal gevierd worden op de datum van de gebruikelijke kaderdei, namelijk 12 september 2015. De kaderdei van 2014 krijgt reeds een andere opzet.

10. Trainingen.

Er wordt getraind op de zaterdagmorgen van 7.45 uur tot 10.00 uur en op de woensdagmiddag van 16.00 uur tot 18.00 uur door trainer Rinze Steneker. Op beide dagen in twee groepen van maximaal 12 deelnemers voor zover mogelijk. De trainer heeft het verzoek gedaan om volgend jaar per groep een training van vijf kwartier te geven.

11. Vaststelling wedstrijdprogramma 2014.

Makkum vraagt of hun jeugdwedstrijd op 24 mei a.s. om 10.00 uur kan beginnen i.v.m. zowel afdeling als d.e.l. Bij de scholenwedstrijd te Arum op 11 juni a.s. vermelden dat de aanvangstijd 13.30 uur is.

12. Deelname kaatsers federatie Sneek e.o. aan onze wedstrijden.

De jeugd van federatie Sneek e.o. is welkom bij onze wedstrijden voorzover er sprake is van een groot kaatsveld bij de vereniging.

13. Organiseren van wedstrijden voor de categorie jongens/meisjes.

Bij de seniorenwedstrijden een wedstrijd d.e.l. organiseren voor jongens/meisjes. Wanneer er sprake is van te weinig deelname in deze categorieën dan de aangemelde kaatsers vragen of ze mee willen doen bij de senioren wanneer dit mogelijk is. Alle wedstrijden openstellen voor deelnemers uit de federatie Sneek e.o. in deze categorieën.

14. Behandeling beschrijvingsbrief KNKB.

Makkum zegt dat er op het ledenberaad is gesproken over de hoofdsponsor FB Oranjewoud, het verfijnen van de ranking, de gestuurde loting bij de hoofdklassers en de betere controleerbaarheid van de kaatshandschoen.

Bolsward vraagt of er ook gesproken is over de wildcard. Dit blijkt niet het geval.

Witmarsum vraagt zich af of de reisafstanden bij wedstrijden wel een probleem is.

Kimswerd denkt dat wanneer KNKB-kaatsers meedoen aan federatiewedstrijden de federatiekaatsers waarschijnlijk afhaken.

Makkum stelt dat alle vernieuwing geen verbetering is.

15. Rondvraag.

Zurich vraagt of hun vereniging wel lid kan blijven bij de federatie wanneer ze het lidmaatschap van de KNKB opzeggen.

Johan Weerstra merkt op dat de site van de federatie wel up-to-date gehouden dient te worden.

Gaast/Ferwoude vraagt of vrijwilligers voor werkzaamheden bij de federatie zich kunnen aanmelden. De voorzitter merkt op dat hierover informatie komt in het handboek van de federatie.

Schettens/Longerhouw vond het een ergernis dat de federatiecompetitie vorig jaar werd afgelast.

16. Sluiting.

De voorzitter bedankt een ieder voor de positieve inbreng. Hij sluit om 21.30 uur de vergadering en wenst een ieder wel thuis.

JAARVERSLAG 2014.

Aangesloten afdelingen.

Op 1 januari 2014 waren 15 afdelingen aangesloten bij de federatie, te weten: Arum – Burgwerd – Cornwerd – Exmorra – Gaast/Ferwoude – Hartwerd – Kimswerd – Lollum/Waaksens – Makkum – Pingjum – Schettens/Longerhouw – Witmarsum – Zurich – Bolsward – Workum.

Senioren heren.

Nederlands kampioenschap heren

Eerste omloop: Anjum – Makkum 5-4 6-2

Lollum/Waaksens – Goëngea 0-5 4-6

Wommels – Pingjum 5-1 6-2

Bolsward – Sint Annaparochie 5-2 6-2

Morra/Lioessens – Arum 5-5 4-6

Schettens/Longerhouw – Grou 0-5 0-6

Witmarsum – Itens 5-4 6-4

Workum – Reahûs/Turns 5-2 6-2

Burgwerd – Huizum 1-5 2-6

Hartwerd staand nummer

Tweede omloop: Hartwerd – Balk 3-5 6-6

Wommels – Bolsward 1-5 6-6

Arum – Grou 3-5 6-6

Witmarsum – Ried 5-1 6-6

Tzummarum – Workum 5-1 6-2

Derde omloop: Jelsum/Koarnjum/Britsum – Bolsward 5-5 6-8

Witmarsum – Tzummarum 1-5 0-6

Vierde omloop: Minnertsga – Bolsward 5-2 6-4

Nederlands kampioenschap heren 50+

Eerste omloop: Berlikum – Bolsward 2-5 6-6

Folsgeare – Makkum 5-2 6-4

Tweede omloop: Bolsward – Folsgeare 5-1 6-6

Derde omloop: Sint Jacobiparochie – Bolsward 5-3 6-2

PC: 2e prijs Hendrik Jan van der Velde (Bolsward)

Puntenklassement

heren 2e klasse: 1e prijs Hillebrand Visser (Makkum) 10 punten

heren 30+: 1e prijs Sytse Hibma (Schettens) 8 punten

Senioren dames.

Nederlands kampioenschap dames

Eerste omloop: Bolsward – Sint Annaparochie 3-5 2-6

Junioren.

Nederlands kampioenschap

Eerste omloop: Witmarsum – Minnertsga 0-5 2-6

Winsum – Bolsward 2-5 4-6

Dronryp – Makkum 5-1 6-2

Tweede omloop: Minnertsga – Bolsward 5-3 6-0

Jong Feinte-partij

Eerste omloop: Bolsward – Sint Annaparochie 4-5 4-6

Hitzum – Witmarsum 0-5 2-6

Jelsum/Koarnjum/Britsum – Makkum 5-1 6-4

Tweede omloop: Witmarsum – Stiens 5-2 6-4

Derde omloop: Sexbierum/Pietersbierum – Witmarsum 5-2 6-2

Jong Famme-partij

Geen deelnemers uit onze federatie.

Jongens.

Nederlands kampioenschap

Eerste omloop: Lollum/Waaksens – Franeker 2-5 6-6

Goëngea – Gaast/Ferwoude 5-2 6-6

Niawier/Metslawier/Oosternykerk – Witmarsum 5-0 6-4

Makkum – Sint Annaparochie 5-0 6-4

Beetgum – Arum 3-5 2-6

Menaam – Bolsward 5-3 6-6

Tweede omloop: Makkum – Grou 2-5 4-6

Arum – Hijum/Finkum 1-5 2-6

Freule

Eerste omloop: Folsgeare – Witmarsum 4-5 4-6

Exmorra – Ingelum 1-5 6-6

Schettens/Longerhouw – Akkrum 1-5 6-6

Bitgum – Bolsward 1-5 4-6

Lollum – Sexbierum/Pietersbierum 3-5 6-6

Itens – Arum 2-5 4-6

Reduzum – Gaast/Ferwoude 3-5 2-6

Makkum – Berlikum 0-5 4-6

Tweede omloop: Witmarsum – Ried 4-5 0-6

Bolsward – Goëngea 3-5 0-6

Itens – Gaast/Ferwoude 1-5 6-6

Derde omloop: Sexbierum/Pietersbierum – Gaast/Ferwoude 5-1 6-4

Meisjes.

Nederlands kampioenschap

Eerste omloop: Witmarsum – Berlikum 1-5 2-6

Sexbierum/Pietersbierum – Lollum/Waaksens 5-5 6-2

Arum – Wolsum 5-0 6-6

Tweede omloop: Arum staand nummer

Derde omloop: Arum – Berlikum 1-5 2-6

Ald Meiers-partij

Eerste omloop: Witmarsum – Stiens 5-3 6-2

Wommels – Arum 5-0 6-0

Lollum/Waaksens – Grou 3-5 4-6

Tweede omloop: Witmarsum – Minnertsga 5-2 6-4

Derde omloop: Witmarsum – Pietersbierum/Sexbierum 1-5 4-6

Schooljongens.

Nederlands kampioenschap

Eerste omloop: Grou – Arum 5-4 6-4

Lollum/Waaksens – Gaast/Ferwoude 3-5 0-6

Peins – Exmorra 2-5 4-6

Minnertsga – Bolsward 1-5 4-6

Makkum – Ingelum 5-1 6-4

Tweede omloop: Grou – Gaast/Ferwoude 1-5 2-6

Exmorra – Reduzum 5-1 6-4

Bolsward – Winsum 5-1 6-6

Makkum – Menaam 5-3 6-6

Derde omloop: Gaast/Ferwoude – Exmorra 5-3 6-4

Anjum – Bolsward 4-5 0-6

Makkum – Bitgum 5-2 6-2

Halve finale: Franeker – Gaast/Ferwoude 3-5 6-6

Bolsward – Makkum 1-5 4-6

Finale: Gaast/Ferwoude – Makkum 5-1 6-4

1e prijs Gaast/Ferwoude

2e prijs Makkum

3e prijs Bolsward

Puntenklassement

1e prijs Menno Galama (Tjerkwerd) 32 punten

2e prijs Jelle Cnossen (Bolsward) 26 punten

3e prijs Gerben de Boer (Gaast) 22 punten

Schoolmeisjes.

Nederlands kampioenschap

Eerste omloop: Witmarsum – Jirnsum 5-2 6-4

Makkum – Wommels 5-1 6-6

Tweede omloop: Witmarsum – Stiens 5-2 6-4

Makkum – Achlum 5-2 6-

Derde omloop: Witmarsum – Reduzum 5-4 6-

Makkum – Easterein 5-3 6-

Finale: Witmarsum – Makkum 3-5 6-6

1e prijs Makkum

2e prijs Witmarsum

Puntenklassement

2e prijs Kim Dijkstra (Makkum) 30 punten

Pupillenjongens.

Nederlands kampioenschap

Eerste omloop: Witmarsum – Wommels 5-2 6-2

Kimswerd – Ingelum 5-2 6-2

Bolsward – Reduzum 1-5 2-6

Beetgum – Arum 4-5 4-6

Grou – Makkum 4-5 4-6

Sint Annaparochie – Exmorra 5-3 6-2

Tweede omloop: Winsum – Witmarsum 1-5 6-6

Baard – Kimswerd 4-5 4-6

Arum – Menaam 0-5 0-6

Makkum – Sint Annaparochie 5-5 6-4

Derde omloop: Minnertsga – Witmarsum 0-5 0-6

Kimswerd – Reduzum 5-1 6-2

Makkum – Dronryp 5-5 8-6

Halve finale: Witmarsum – Kimswerd 4-5 4-6

Menaam – Makkum 5-0 6-6

Finale: Kimswerd – Menaam 5-5 2-6

2e prijs Kimswerd

3e prijs Witmarsum

3e prijs Makkum

Puntenklassement

1e prijs Karel Monfils (Kimswerd) 23 punten

Pupillenmeisjes.

Nederlands kampioenschap

Eerste omloop: Achlum – Workum 2-5 6-6

Scharnegoutum – Bolsward 3-5 6-6

Makkum – Easterein 4-5 6-6

Tweede omloop: Dronryp – Workum 5-1 6-0

Bolsward – Winsum 3-5 6-6

Puntenklassement

1e prijs Anouk Smink (Makkum) 32 punten

Welpenjongens.

Welpenmeisjes.

Puntenklassement

3e prijs Rixt Blanke (Bolsward) 18 punten

Schoolkaatsen.

Onze federatie “sloech wer foar master op” bij het Provinciaal Schoolkaatskampioenschap te Leeuwarden. Bij de jongens kwam OBS De Marnewier uit Kimswerd in de kransen met de kaatsers Karel Monfils, Martijn Wiersma en Ruurd Faber. De 2e prijs was voor OBS De Utskoat uit Witmarsum (Redmer Zaagemans, Jorn Hofstra en Folkert Smid).

Bij de meisjes was de 2e prijs voor CBS De Ark uit Makkum (Anouk Smink, Ilse Zwaagstra en Indy Tuinier).

Wintertraining.

In sporthal “De Middelzee” te Bolsward vond van 11 januari t/m 22 maart (totaal 10 lessen) de wintertraining voor de jeugd plaats op zaterdagmorgen onder leiding van Rinze Steneker uit Herbayum.

Er werd getraind in twee groepen gedurende 65 minuten voor elke groep.

Er namen 23 kaatsers aan de training deel (vorig jaar eveneens 23 kaatsers).

De afdeling Lollum-Waaksens was het best vertegenwoordigd met 7 kaatsers. Bolsward leverde 6 kaatsers, Kimswerd met 3 kaatsers, Exmorra, Makkum en Pingjum met elk 2 kaatsers en Witmarsum met 1 kaatser.

De selektietraining vond plaats op de woensdagmiddag van 5 februari t/m 9 april (10 trainingen) eveneens onder leiding van Rinze Steneker. Er werd getraind in twee groepen gedurende 60 minuten met in totaal 24 deelnemers (vorig jaar eveneens 24 deelnemers).

De kaatsers werden geleverd door de verenigingen uit Bolsward met 14 kaatsers, Gaast-Ferwoude met 4 kaatsers, Kimswerd en Witmarsum met 2 kaatsers, Lollum-Waaksens en Schettens-Longerhouw met 1 kaatser.

In totaal werd dit winterseizoen aan 47 kaatsers en kaatsters training gegeven (vorig seizoen eveneens 47 deelnemers).

Huldigingen.

Op vrijdag 3 oktober werd het schoolmeisjespartuur van KV Makkum gehuldigd i.v.m. de winst op het Nederlands Kampioenschap.

Kaderdei.

De kaderdei was dit jaar op zaterdag 13 september te Bolsward waar de kaderdei ooit ook voor de eerste keer is georganiseerd. De deelname was dit keer weer redelijk met 22 kaderleden (20 heren en 2 dames). Vorig jaar in Workum waren er slechts 12 kaatsers (10 heren en 2 dames).

KV Bolsward had alles prima geregeld waardoor de kaatswedstrijd en de barbecue na afloop zeer geslaagd waren.

In 2015 zal de kaderdei tegelijkertijd met het 60-jarig jubileum van de federatie gehouden worden op zaterdag 12 september te Kimswerd.

De uitslag van de kaatswedstrijd (3-lijsten) was bij de heren:

1. Johan van IJs (Arum) 21 pnt(7 tegeneersten + 2 pt)

2. Johannes Monsma (Burgwerd) 21 pnt(7 tegeneersten + 6 pt)

3. Rinze Steneker (Herbayum) 21 pnt(7 tegeneersten + 8 pt)

4. Ate de Jong (Arum) 21 pnt(9 tegeneersten)

5. Bauke Cuperus (Bolsward) 18 pnt(12 tegeneersten)

en bij de dames:

1. Geertina Nota (Makkum) 15 pnt(12 tegeneersten)

Federatiekaatsen jeugd:

Dit jaar konden niet alleen de kaatsers die lid waren van een vereniging uit onze federatie aan de wedstrijden deelnemen, maar ook de kaatsers uit de federatie Sneek. Uit deze federatie namen 173 kaatsers deel aan onze wedstrijden. Dat betekent dat uit onze federatie 840 kaatsers deelnamen, dus 72 kaatsers minder dan vorig jaar. Bij de welpen iets minder deelnemers, maar wel opvallend bij de welpenjongens ruim 100 minder terwijl er bij de welpenmeisjes een kleine 100 meer zijn. Bij de pupillen een kleine 100 meer deelnemers, ook hier hoofdzakelijk pupillenmeisjes. Bij de schooljeugd een kleine stijging in het aantal deelnemers en ook in deze categorie minder bij de schooljongens en ruim meer bij de schoolmeisjes. We zien dus een enorme verschuiving waarbij de jongens dalen van 668 naar 526 deelnemers en de meisjes stijgen van 244 naar 487 deelnemers.

Deelnamecijfers.

Het aantal deelnemers/deelneemsters bij de welpen, pupillen en school­jeugd was als volgt:

Datum: Plaats: Welpen: Pupillen: Schoolj: Totaal:

j/m j/m j/m

3 mei Lollum 11/12 19/11 9/9 71

10 mei Burgwerd 11/10 22/20 9/12 84

17 mei Kimswerd 11/10 21/15 10/11 78

24 mei Makkum 5/12 17/15 6/16 71

31 mei Workum 8/11 18/19 7/10 73

7 juni Exmorra 14/8 18/19 15/15 89

14 juni Bolsward 16/15 30/14 22/14 111

21 juni Schettens 10/13 17/19 11/11 81

6 juli Witmarsum 12/10 12/16 10/4 64

19 juli Hartwerd 6/11 10/11 7/3 48

26 juli Cornwerd 5/6 7/7 8/5 38

2 aug. Zurich 10/9 12/13 12/5 61

9 aug. Pingjum 9/11 15/14 9/6 64

16 aug. Gaast 16/13 16/18 13/4 80

Deelname d.e.l. + afd. 2014 144/151 234/211 148/125 1013

Deelname d.e.l.-wedstr. 2013 258/56 221/137 189/51 912

Puntenklassement.

Ook in 2014 werd weer een puntenklassement bijgehouden voor de categorieën welpen, pupillen en schooljeugd.

De eindstanden volgen hieronder.

School-

jeugd: 1. Dirk-Henk Kuipers, Arum 15 punten;

2. Boukje-Ellen Bosma, Makkum 11 punten;

Amber Nauta, Makkum 11 punten;

4. Jelmer Dijkstra, Exmorra 10 punten;

Reinder Hendriks, Lollum 10 punten;

Beau Talsma, Workum 10 punten;

7. Jelien de Jong, Makkum 9 punten;

8. Sigrid de Boer, Tjerkwerd 8 punten;

Femke Eisma, Bolsward 8 punten;

Jorrit Tolsma, Arum 8 punten;

11. Matthijs Beuckens, Nijland 7 punten;

Robin Gaastra, Witmarsum 7 punten.

Dan volgen nog 35 kaats(t)ers met 6 punten of minder.

Pupillen: 1. Naomi Wiersma, Workum 15 punten;

2. Eefje Groen, Workum 15 punten;

3. Anna Brouwer, Arum 14 punten;

Christiaan Stremler, Exmorra 14 punten;

5. Glenna van Dijkhuizen, Hartwerd 11 punten;

Nynke Groenveld, Hartwerd 11 punten;

Sil Nota, Workum 11 punten;

Germ Pyt van Popta, Lollum 11 punten;

9. Tieme Tolsma, Arum 10 punten;

10. Germ Epema, Arum 9 punten;

Maureen Noordhuis, Bolsward 9 punten;

Klaas Westra, Kimswerd 9 punten.

Dan volgen nog 44 kaats(t)ers met 8 punten of minder.

Welpen: 1. Rixt Blanke, Bolsward 22 punten;

2. Eline van Dijkhuizen, Hartwerd 18 punten;

3. Jildert Wijbenga, Arum 17 punten;

4. Johannes Bouma, Lollum 16 punten;

5. Noa Elzinga, Bolsward 15 punten;

6. Jan Johannes v/d Kamp, Hartwerd 14 punten;

7. Ilse Zwaagstra, Makkum 13 punten;

8. Mathijs Buma, Arum 11 punten;

Menno Johnson, Kimswerd 11 punten;

Lieke van Loon, Makkum 11 punten;

11. Idske Groenveld, Hartwerd 9 punten;

12. Jarno Feenstra, Exmorra 8 punten;

Marten Leijenaar, Exmorra 8 punten;

Hilde Stremler, Exmorra 8 punten.

Dan volgen er nog 25 kaats(t)ers met 7 punten of minder.

De eerste drie van de klassementen hebben een prijs ontvangen.

Uitslag scholenpartij Wûnseradiel gehouden op woensdag 11 juni te Arum:

Jongens A-klasse (4 parturen):

1e prijs C.B.S. De Oerdracht Exmorra

Dennis Strikwerda en Christiaan Stremler

Jongens B-klasse (16 parturen):

1e prijs C.B.S. De Gielguorde Lollum

Gerrit Hendriks, Germ van Popta en Johannes Bouma

2e prijs C.B.S. De Ark Makkum

Niels Roorda en Danny Hoogeveen

3e prijs O.B.S. De Opslach Arum

Jorret den Breejen, Germ Epema en Pieter den Breejen

3e prijs C.B.S. De Bonkelder Witmarsum

Xander van Berkum, Jari Visser en Nick Visser

verliezersronde:

1e prijs C.B.S. De Reinbôge Tjerkwerd

Jimte Draaisma, Lucas Bijlsma en Bouwe Feenstra

2e prijs O.B.S. De Utskoat Witmarsum

Jurre van der Sluis, Tieme Gerritsma en Bas de Boer

Meisjes (9 parturen):

1e prijs C.B.S. De Ark Makkum

Anouk Smink en Ilse Zwaagstra

2e prijs C.B.S. De Hoekstien Arum

Anne Brouwer, Froukje Heslinga en Welmoed Boonstra

3e prijs C.B.S. De Reinbôge Tjerkwerd

Marit Draaisma, Anne Galama en Sibrich Boersma

verliezersronde:

1e prijs O.B.S. De Marnewier Kimswerd

Rixt Fokkema en Klaske Rijpma

2e prijs C.B.S. De Reinbôge Tjerkwerd

Femke Galama, Janita de Jong en Eline Miedema

Uitslag scholenpartij Bolsward gehouden op woensdag 4 juni te Bolsward:

Jongens A-klasse (4 parturen):

1e prijs C.B.S. De Bron

Niels Vrieswijk, Lucas Bangma en Yoram Elzinga

2e prijs O.B.S. De Blinker

Hylke Bijlsma, Sander Bijlsma en Hidzer Bogaard

Jongens B-klasse (8 parturen):

1e prijs C.B.S. De Bron

Emma Lok, Famke Zijlstra en Nynke Groenveld

2e prijs C.B.S. De Bron

Christian Sieperda, Fleur Bosma en Auke Alkema

verliezersronde:

1e prijs C.B.S. De Bron

Emiel Feenstra, Tim Bierema en Quinten Eppinga

2e prijs C.B.S. De Bron

Remco Yska, Sanne-Marije Tiesma en Arwen Tiesma

Federatiekaatsen senioren heren/jongens:

Uitslag vrije formatiewedstrijd gehouden op 24 mei te Cornwerd.

Heren/jongens (10 parturen):

1e prijs 2e prijs

Johan Kwast, Harlingen Justin van Dijk, Arum

Michel Nesse, Sneek Steven Nesse, Pingjum

Theun van der Molen, Pingjum Hendrik Brandsma, Pingjum

3e prijs

Jouke Abe Tilstra, Makkum

Ruurd Tilstra, Wons

Rintje Melchers, Wons

verliezersronde:

1e prijs 2e prijs

Gerben Sieperda, Lollum Hille Otto Folkerts, Lollum

Jan Reint Mulder, Waaksens Rutger Vallinga, Bolsward

Cor van Zuiden, Tjerkwerd

Uitslag vrije formatiewedstrijd gehouden op 31 mei te Makkum.

Heren/jongens A-klasse (4 parturen):

1e prijs 2e prijs

Michel Nesse, Sneek Hendrik Brandsma, Pingjum

Lubbert Munniksma, Kimswerd Steven Nesse, Pingjum

Henk Nesse, Pingjum Andries Osinga, Witmarsum

Heren/jongens B-klasse (9 parturen):

1e prijs 2e prijs

Uilke Tuinier, Makkum Jacob (P) v/d Weerdt, Makkum

Ype Smink, Makkum Hayo Attema, Makkum

Rienk Veltman, Makkum

3e prijs

Willem Meijer, Nieuwehorne

Robert van Swinden Koopmans, Makkum

Hendry Steigenga, Exmorra

verliezersronde:

1e prijs

Pier Hibma, Wons

Rintje Melchers, Wons

Jouke Abe Tilstra, Makkum

Uitslag vrije formatiewedstrijd gehouden op 7 juni te Pingjum.

Heren/jongens (8 parturen):

1e prijs 2e prijs

Pier Hibma, Wons Jurjen Eringa, Kubaard

Feike Melchers, Wons Klaas Bauke Faber, Groningen

Jan Hiemstra, Makkum Jort Strikwerda, Wommels

3e prijs

Jan Peter Bootsma, Itens

Robert van Swinden Koopmans, Makkum

Jesse Rinia, Makkum

Uitslag vrije formatiewedstrijd gehouden op 21 juni te Kimswerd.

Heren/jongens A-klasse (4 parturen):

1e prijs

Kevin Jaarsma, Arum

Sander Elgersma, Witmarsum

Mark Elgersma, Witmarsum

Heren/jongens B-klasse (4 parturen):

1e prijs

Hendrik Brandsma, Pingjum

Hidde Folkertsma, Pingjum

Bauke Folkertsma, Pingjum

Uitslag d.e.l.-wedstrijd gehouden op 28 juni te Exmorra.

Heren/jongens (6 parturen):

1e prijs 2e prijs

Willem Jan Postma, Exmorra Gijsbert Knol, Bolsward

Cor van Zuiden, Tjerkwerd Marco Lemstra, Exmorra

Riemer Wiltenburg, Exmorra Filippus Hamstra, Exmorra

3e prijs

Gosse Reitsma, Exmorra

Hans van Swinden Koopmans, Exmorra

Fokke Hamstra, Exmorra

Uitslag vrije formatiewedstrijd gehouden op 6 juli te Witmarsum.

Heren/jongens (7 parturen):

1e prijs 2e prijs

Kevin Jaarsma, Arum Jan Geert Dijkstra, Witmarsum

Sander Elgersma, Witmarsum Egbert Jan Goslinga, Witmarsum

Mark Elgersma, Witmarsum Hans Wierda, Witmarsum

3e prijs

Rienk Jelle Hibma, Lollum

Allard Visser, Schettens

Sytse Hibma, Schettens

Uitslag vrije formatiewedstrijd gehouden op 12 juli te Bolsward.

Heren A-klasse (8 parturen):

1e prijs 2e prijs

Sybrand van der Wey, Easterein Meindert Attema, Ferwoude

Sjoerd Teake Kooistra, Hartwerd Jelle H. Scharringa, Welsrijp

Freerk Terwisscha, Scharnegoutum Fokke Jan Kooistra, Hartwerd

verliezersronde:

1e prijs 2e prijs

Marcus Frietema, Amsterdam Daniël Kleiterp, Makkum

Allard Visser, Schettens Hendrik Jan v/d Velde, Bolsward

Sytse Hibma, Schettens Rinze Steneker, Herbaijum

Heren B-klasse (21 parturen):

1e prijs 2e prijs

Reitse Klijnsma, Harlingen Gooitzen Eijer, Witmarsum

Durk Klijnsma, Bolsward Jan Broer Zaagemans, Witmarsum

Folkert Wijnia, Burgwerd André Dijkstra, Witmarsum

3e prijs

Teun Miltenburg, Bolsward

Roeland Damsma, Bolsward

Sander Bruinsma, Bolsward

verliezersronde:

1e prijs 2e prijs

Albert Reinsma, Schettens Bauke Buma, Exmorra

Age Gietema, Bolsward Gerrit Feenstra, Exmorra

Steven van Gorssel, Makkum Filippus Hamstra, Exmorra

3e prijs

Egbert Heins, Ysbrechtum

Ben Krekelaar, Ysbrechtum

Lubbert Dijkstra, Ysbrechtum

Heren C-klasse (4 parturen):

1e prijs 2e prijs

Paul Westra, Leeuwarden Eugene Rosenau, Bolsward

Johan Bruinsma, Bolsward Rudy Huitema, Bolsward

Christiaan Eijer, Bolsward Jantje Huitema, Bolsward

Uitslag vrije formatiewedstrijd gehouden op 19 juli te Arum.

Heren/jongens A-klasse (6 parturen):

1e prijs 2e prijs

Marcus Frietema, Amsterdam Ane Jan Knol, Bolsward

Allard Visser, Schettens Gijsbert Knol, Bolsward

Sytse Hibma, Schettens Yde Miedema, Bolsward

Heren/jongens B-klasse (10 parturen):

1e prijs 2e prijs

Elmer Nadema, Arum Arjen Visser, Schraard

Dirk Kuipers, Arum Johan van Abbema, Schettens

Tjerk Postma, Tzum Jesse van der Molen, Witmarsum

3e prijs

Hille Otto Folkerts, Lollum

Jan Harmen Folkerts, Lollum

Rinze Steneker, Herbaijum

verliezersronde:

1e prijs 2e prijs

Igor Kuiper, Witmarsum Gert Jan Abma, Bolsward

Sjoerd Atze de Jong, Kimswerd Sander Bruinsma, Bolsward

Hidde Folkertsma, Pingjum Teun Miltenburg, Bolsward

Uitslag vrije formatiewedstrijd gehouden op 26 juli te Exmorra.

Heren/jongens A-klasse (6 parturen):

1e prijs 2e prijs

Sybrand van der Wey, Easterein Nolke Bergstra, Grou

Sjoerd Teake Kooistra, Hartwerd Evert Sijbesma, Sibrandabuorren

Freerk Terwisscha, Reahûs Arjen Radix, Goëngea

Heren/jongens B-klasse (18 parturen):

1e prijs 2e prijs

Hille Otto Folkerts, Lollum Jurre Rinia, Makkum

Gosse Reitsma, Exmorra Klaas Folkertsma, Wons

Rinze Steneker, Herbaijum Emiel Wijma, Makkum

3e prijs

Anne Yeme Strikwerda, Exmorra

Marco Lemstra, Exmorra

Gerard Brunia, Exmorra

verliezersronde:

1e prijs 2e prijs

Klaas de Vries, Witmarsum Reinder van Abbema, Schettens

Joey Leeuwen, Pingjum Tsjeard Weersma, Nijland

Klaas Jan Haitsma, Witmarsum Willem van Abbema, Schettens

Federatiekaatsen dames/meisjes:

Uitslag vrije formatiewedstrijd gehouden op 31 mei te Makkum.

Afgelast wegens te weinig deelname.

Uitslag vrije formatiewedstrijd gehouden op 7 juni te Pingjum.

Dames/meisjes (3 partuur):

1e prijs

Seriëtte Strikwerda, Spannum

Femke Hijlkema, Franeker

Richtsje Strikwerda, Spannum

Uitslag vrije formatiewedstrijd gehouden op 21 juni te Kimswerd.

Afgelast wegens te weinig deelname.

Uitslag vrije formatiewedstrijd gehouden op 6 juli te Witmarsum.

Dames/meisjes (4 parturen):

1e prijs 2e prijs

Angelique Buma, Schettens Fenna Lemstra, Witmarsum

Suzanne Bosma, Achlum Esther Bijlsma, Witmarsum

Aukje de Vries, Witmarsum

Uitslag vrije formatiewedstrijd gehouden op 12 juli te Bolsward.

Dames/meisjes (9 parturen):

1e prijs 2e prijs

Ryanne Reinsma, Bolsward Jikke Bergsma, Lollum

Tessa Bosma, Bolsward Iris Bouwhuis, Schettens

Michelle Bruinsma, Leeuwarden Geeske Hibma-Tassebajof, Jonkerslân

3e prijs

Sybrich Wiersma, Wommels

Elske Galema, Hartwerd

Anneke Hofstee, Easterein

verliezersronde:

1e prijs 2e prijs

Mariska Spijksma, Blauwhuis Trijntje Groenhout, Bolsward

Gerda Strikwerda, Exmorra Marije van Popta, Bolsward

Petra Hannema, Exmorra Annemieke Poelsma, Reahûs

Uitslag vrije formatiewedstrijd gehouden op 19 juli te Arum.

Afgelast wegens te weinig deelname.

Uitslag vrije formatiewedstrijd gehouden op 26 juli te Exmorra.

Dames/meisjes (4 partuur):

1e prijs 2e prijs

Seriëtte Strikwerda, Spannum Agnes Postumus, Wommels

Femke Hijlkema, Franeker Thessa van der Ploeg, Spannum

Richtsje Strikwerda, Spannum Sita Tessemaker, Iens

Deelnamecijfers.

Het aantal deelnemers/deelneemsters bij de heren en dames was als volgt:

Datum: Plaats: Heren: Dames: Totaal:

24 mei Cornwerd 28? – 28

31 mei Makkum 36 – 36

7 juni Pingjum 24 9 33

21 juni Kimswerd 24 – 24

28 juni Exmorra 18 – 18

6 juli Witmarsum 21 11 32

12 juli Bolsward 99 27 126

19 juli Arum 48 – 48

26 juli Exmorra 69 12 81

Deelname d.e.l. + vr. form. 2014 367 59 426

Deelname d.e.l. + vr. form. 2013 221 30 251

Scholenkampioenschap zaalkaatsen gemeente Wûnseradiel.

In sporthal “Maggenheim” te Makkum vond op dinsdag 14 oktober 2014 het zaalkaatskampioenschap voor basisscholen uit Bolsward, Workum en de voormalige gemeente Wûnseradiel plaats.

Er waren 17 jongensparturen (vorig jaar 20) en 9 meisjesparturen (vorig jaar 11).

Bij de meisjes nam OBS It Iepen Stee Makkum de titel over van CBS De Ark Makkum en bij de jongens nam CBS De Bron Bolsward de titel over van CBS De Ark Makkum.

De volledige uitslag is:

Jongens (17 parturen):

1e prijs C.B.S. De Bron Bolsward

Yoram Elzinga, Lucas Bangma en Thomas Wiersma

2e prijs C.B.S. De Ark Makkum

Jorn Dijkstra en Indy Tuinier

3e prijs C.B.S. De Trijetine Schettens

Tjipke van Gosliga, Femke Buwalda en Baudien de Boer

verliezersronde:

1e prijs C.B.S. De Hoekstien Arum

Mathijs Buma, Rinnert Tolsma en Bauke Pieter Dijkstra

2e prijs C.B.S. De Ark Makkum

Lenthe Groen en Luuk Zwaagstra

Meisjes (9 parturen):

1e prijs O.B.S. It Iepen Stee Makkum

Larissa Smink en Berber Koornstra

2e prijs C.B.S. De Bron Bolsward

Nynke Groenveld, Mirna Feenstra en Famke Zijlstra

3e prijs C.B.S. De Bron Bolsward

Noa Elzinga, Rixt Blanke en Femke Folkerts

verliezersronde:

1e prijs C.B.S. De Oerdracht Exmorra

Sigrid Strikwerda, Lieke Steigenga en Femke Kuiper

2e prijs O.B.S. De Marnewier Kimswerd

Klaske Rijpma, Nynke Rijpma en Julliët Postma

Rekening 2014

Inkomsten (in euro’s)

2014

2013

Subsidie KNKB (2013 + 2014)

882,24

Wintertrainingen

2.350,00

1.687,00

Contributie leden

2.718,75

2.717,50

Inleg zaalkaatswedstrijd (voorjaar)

0,00

106,00

Rente telerekening

51,41

63,78

Subsidie SWF zaalkamp. basisscholen

200,00

766,04

Subsidie SWF voorronde scholenkamp.

0,00

  0,00

Inleg zaalkampioenschap basisscholen

  104,00

124,00

Resultaat (negatief)

3.566,91

Totaal

6.306,40

9.031,23

Uitgaven (in euro’s)

Wintertrainingen

948,45

2.025,35

Materiaal (o.a. trainingsbenodigdheden)

0,00

850,00

Bestuursvergoeding

90,00

90,00

Kilometervergoeding

0,00

201,42

Vergaderkosten

233,20

206,50

Administratiekosten

0,00

52,57

Prijzen o.a. klassementsprijzen

  78,15

67,50

Huldigingen

47,40

55,00

Jubilea/attenties

  0,00

219,40

Kaderdei

220,00

200,00

Kosten zaalkaatswedstrijd (voorjaar)

0,00

661,83

Bijdrage Koningsspelen

83,40

0,00

Donatie kaatsmuseum

40,00

15,00

Subsidie voorronde scholenkampioenschap

0,00

150,00

Rekening prijzen Repko (voorgaande jaren)

0,00

3.530,00

Kosten RABO-bank

75,82

69,45

Website

205,70

205,70

Kosten zaalkampioenschap basisscholen

410,66

431,51

Resultaat positief

3.873,62

Totaal

6.306,40

9.031,23

Saldo bedrijfspaarrekening 01-01-14

5.133,43

31-12-14

9.197,21

Saldo bedrijfsrekening 01-01-14

3.301,73

31-12-14

3.021,44

Saldo kas 01-01-14

0,00

31-12-14

0,00

Totaal

8.435,16

12.218,65

Begroting 2015

Inkomsten (in euro’s)

2015

2014

Subsidie KNKB

350

350

Subsidie SWF zaalkamp. basisscholen

200

200

Wintertrainingen

2400

2350

Contributie leden

2660

2660

Subsidie SWF voorronde scholenkamp.

100

Inleg zaalkampioenschap basisscholen

125

150

Rente telerekening

50

50

Resultaat (negatief)

405

Totaal

6290

5760

Uitgaven (in euro’s)

Wintertrainingen

2400

2150

Materiaal (oa trainings benodigdheden)

350

350

Bestuursvergoeding

150

150

Kilometervergoeding

250

250

Vergaderkosten

300

300

Administratiekosten (incl. Federatiemap)

400

400

Prijzen

125

125

Huldigingen

200

200

Jubilea/attenties

150

150

Kaderdei

200

200

Bijdrage Koningsspelen

100

Donatie kaatsmuseum

15

15

Subsidie SWF voorronde scholenkamp.

100

Kosten RABO-bank

100

90

Website

250

250

Kosten zaalkampioenschap basisscholen

500

500

Voorziening jubileumviering 2015

  700

350

Resultaat (positief)

280

Totaal

6290

5760

Regeling contributie afdracht

De contributie bedraagt € 1,25 per lid/per afdeling

Ontwerpprogramma 2015

Welpen/pupillen/schooljeugd (aanvang 10.00 uur tenzij anders vermeldt):

za. 2 mei : Burgwerd aanvang 13.00 uur

za. 9 mei : Makkum aanvang 13.00 uur

za. 16 mei : Zurich aanvang 13.00 uur

za. 23 mei : Exmorra aanvang 13.00 uur

za. 30 mei : Workum aanvang 13.00 uur

za. 6 juni : Nijland (regiowedstrijd)

wo. 10 juni : Arum (schoolkaatsen) aanvang 13.30 uur

za. 13 juni : Bolsward

za. 20 juni : Hartwerd

za. 27 juni : Schettens

za. 4 juli : Witmarsum

za. 11 juli : Balk (regiowedstrijd)

za. 18 juli : Lollum

za. 25 juli : Kimswerd (regiowedstrijd)

za. 1 aug. : Gaast

za. 8 aug. : Pingjum

za. 15 aug. : Littenseradiel (regiowedstrijd)

za. 22 aug. : Cornwerd

Dames-/meisjeswedstrijden:

za. 23 mei : Pingjum (vrije formatie) aanvang 11.00 uur

za. 20 juni : Makkum (vrije formatie) aanvang 11.00 uur

za. 27 juni : Witmarsum(vrije formatie) aanvang 11.00 uur

za. 11 juli : Bolsward (vrije formatie) aanvang 10.00 uur

za. 18 juli : Arum (vrije formatie) aanvang 11.00 uur

za. 25 juli : Exmorra (vrije formatie) aanvang 11.00 uur

Heren-/jongenswedstrijden:

za. 23 mei : Pingjum (vrije form. A/B) aanvang 11.00 uur

za. 30 mei : Cornwerd (vrije form. A/B) aanvang 11.00 uur

za. 6 juni : Exmorra (Bruniapartij del) aanvang 11.00 uur

za. 20 juni : Makkum (vrije form. A/B) aanvang 11.00 uur

za. 27 juni : Witmarsum(vrije form. A/B) aanvang 11.00 uur

za. 11 juli : Bolsward (vrije form. A/B/C) aanvang 10.00 uur

za. 18 juli : Arum (vrije form. A/B) aanvang 11.00 uur

za. 25 juli : Exmorra (vrije form. A/B) aanvang 11.00 uur

KADERDEI:

za. 12 sept. : Kimswerd (65-jarig jubileum) aanvang 10.00 uur