Federatiepartij Welpen, Pupillen en Schooljeugd 2016

Federatiepartij Welpen, Pupillen en Schooljeugd d.e.l. 7 mei 2016
De eerste federatiepartij van het nieuwe kaatsseizoen kende een deelname van 41 partuur
verdeeld over 5 categorieën. Op het zonovergoten, kleine kaatsveld van Burgwerd was het
dan ook een drukte van belang.
Tijdens de door Schildersbedrijf Auke Bloemhof gesponsorde partij in Burgwerd bleek dat
veel kaatsers nog moesten wennen aan de opslagafstand. Ze werden nog al eens
teruggefloten wegens overlopen. Over het algemeen werd er goed en sportief gekaatst. De
jeugd had duidelijk zin in het nieuwe seizoen.

Welpen.

Bij de welpen stonden 10 partuur op de lijst. De winnaarsfinale kende een spannende strijd
tussen het Bolswarder duo Rogier Feenstra en Inge Blanke en de Makkumers Clive v.d.
Weerdt en Lenthe Groen. Rogier en Inge leken op de overwinning af te stevenen maar
Clive en Lenthe gaven niet op. Net zoals ze eerder op de dag ook al hadden gedaan knokten
ze zich terug en op de stand 5-4/6- 0 was het Clive die met een bovenslag de winst naar zich
toe trok.
In de verliezersfinale wonnen Marije Kuiper, Allingawier en Douwe Faber, Pingjum met 5-
2/6-0 van Marrit Feenstra, Exmorra en Rimmer Dijkstra, Arum.

Pupillenmeisjes

De pupillenmeisjes begonnen met 10 partuur aan hun partij. Al snel bleek dat het duo
Gerda Lycklama à Nijeholt, It Heidenskip en Gonnie Schilstra, Lollum hoge ogen zou gooien.
In de eerste twee omlopen zetten zij hun tegenstanders eenvoudig aan de kant met 5-1/ 6-6
en 5-1/ 6-0. Op de derde lijst hadden ze een staand nummer. In de finale gingen ze op de
zelfde manier door. Dit maal waren ze een maatje te groot voor Judith Bosch, Arum en de
bijgelote Judith Cuperus, Nijland. Ook nu weer was de eindstand 5-1/6- 6.
De verliezersfinale was een prooi voor Hilde Stremler, Exmorra en Elke de Witte, Makkum.
Zij versloegen de Workumer dames Bente Miedema en Nynke Kuipers met 5-2/6- 2

Pupillenjongens

Ook bij de pupillenjongens stonden 10 partuur op de lijst. Na twee omlopen en een halve
finale bleken ook hier dat de twee partuur die beide een stand nummer hadden gehad te
zijn doorgedrongen tot de finale. Enigszins verrassend waren het Hylke Talsma, Achlum en
Jesse v.d. Heide, Arum die de eerste prijs pakten. Zij versloegen eenvoudig het sterke duo
Menno Johnson, Kimswerd en Emiel Feenstra Bolsward met 5-1/6- 6.
In de verliezersfinale streden Mathijs Buma, Arum en Jeljer Abma, Exmorra tegen Pieter
Breeuwsma, Nijland en Bauke Pieter Dijkstra, Arum. Met 5-3/6- 2 pakten Mathijs en Jeljer de
prijs.

Schoolmeisjes.

Met 6 partuur was de deelname bij de schoolmeisjes niet groot. De spanning in een aantal
partijen vergoedde echter veel. Maar liefst 4 keer eindigde een partij op 5-5.
Ook de finale bij de winnaars kende een spannend verloop. Nynke Groenveld, Bolsward en
Chantal de Witte, Makkum leken de hoofdprijs te pakken, maar Anna Brouwer, Arum en
Lisanne Leijenaar, Bolsward knokten zich na een 3-1 achterstand terug en wisten de partij
met 5-4/6- 0 in hun voordeel te beslechten.
De finale in de verliezersronde was zo mogelijk nog spannender. Emma Lok, Bolsward en de
bijgelote Froukje Heslinga boden opvallend sterke tegenstand, ondanks het feit dat ze als
twee B-kaatsers op de lijst stonden. Ze namen brutaal weg de leiding. Maar Evelien
Boonstra, Hichtum en Mirna Feenstra, Bolsward wisten het tij ter nauwer nood te keren.
Op de stand 5-5/6- 0 maakte Evelien met een zitbal een eind aan de partij.

Schooljongens.

Ook bij de schooljongens hield de deelname niet over. Slechts 5 partuur stonden op de lijst.
Er werd gespeeld volgens een verkort poulesysteem.
Nadat ieder duo 2 keer had gespeeld viel er één partuur af, dit bleek het duo Hendrik
Kuiper, Allingawier en Klaas Hibma, Witmarsum te zijn. Zij kwamen 2 punten tekort ten
opzichte van het duo Germ Epema, Arum en Jelle Jon Bouwman, Bolsward.
Voor de derde partij waren nog 3 partuur in de race om een prijs te winnen.
Yoram Elzinga, Bolsward en Tieme Tolsma, Arum streden voor wat ze waard waren voor die
kans. Ze wonnen hun partij na een echte thriller met 5-5/6- 2 van Germ en Jelle Jon.
Omdat Keimpe Dijkstra, Pingjum en Thom Stellingwerf, Gaast hun partij met 5-3/6- 6
verloren van Dietmer Kuperus, Bolsward en Kevin Buma, Arum, pakten Keimpe en Thom
de 2 e prijs met 17 eersten voor.
Duidelijke winnaar met 3 overwinningen, Dietmer Kuperus en Kevin Buma.