Wedstrijdagenda 2018

WEDSTRIJDAGENDA 2018
JEUGDWEDSTRIJDEN in zes of acht klassen (minimaal 4 parturen van 2 kaatsers bij welpen/pupillen/schooljeugd/jongens/meisjes):
Welpen: 7 t/m 9 jaar geboren in de jaren 2008, 2009 en 2010.
Pupillen: 10 en 11 jaar geboren in de jaren 2006 en 2007.
Schooljeugd: 12 en 13 jaar geboren in de jaren 2004 en 2005.
Jongens/Meisjes: 14 t/m 16 jaar geboren in 2001, 2002 en 2003.

De wedstrijden beginnen om 10.00 uur, tenzij anders vermeld.

Met uitzondering van de afdelingswedstrijd te Arum (zaterdag 7 juli) en de wedstrijd voor scholen te Makkum (woensdag 13 juni) zijn het door-elkaar-lotings wedstrijden.

Voor de jongens-/meisjescategorie is er als experiment een wedstrijd in Exmorra (19 mei), Bolsward (2 juni), Workum (23 juni), Witmarsum (30 juni), Arum (7 juli), Kimswerd (21 juli) en Pingjum (18 augustus).

AFMETINGEN SPEELVELD:
Welpenmeisjes: veldlengte 31 m., perkbreedte 3,0 m., perklengte 11 m., opslaglijn op 9 m. van de voorlijn.
Welpenjongens: veldlengte 33 m., perkbreedte 3,0 m., perklengte 11 m., opslaglijn op 11 m. van de voorlijn.
Pupillenmeisjes: veldlengte 37 m., perkbreedte 3,5 m., perklengte 12 m., opslaglijn op 12 m. van de voorlijn.
Pupillenjongens: veldlengte 41 m., perkbreedte 3,5 m., perklengte 13 m., opslaglijn op 15 m. van de voorlijn.
Schoolmeisjes: veldlengte 43 m., perkbreedte 4,0 m., perklengte 14 m., opslaglijn op 16 m. van de voorlijn.
Schooljongens: veldlengte 47 m., perkbreedte 4,0 m., perklengte 15 m., opslaglijn op 19 m. van de voorlijn.
Meisjes: veldlengte 47 m., perkbreedte 4,0 m., perklengte 15 m., opslaglijn op 19 m. van de voorlijn.
Jongens: veldlengte 55 m., perkbreedte 4,5 m., perklengte 17 m., opslaglijn op 23 m. van de voorlijn.

za. 12 mei : Burgwerd aanvang 13.00 uur
za. 19 mei : Exmorra aanvang 13.00 uur
za. 26 mei : Gaast aanvang 13.00 uur
za. 2 juni : Bolsward
za. 9 juni : Hartwerd
wo. 13 juni : Makkum (schoolkaatsen) aanvang 13.30 uur
za. 16 juni : Schettens
za. 23 juni : Workum
za. 30 juni : Witmarsum
za. 7 juli : Arum (afdelingswedstrijd)
za. 14 juli : Lollum (regiowedstrijd)
za. 21 juli : Kimswerd
za. 28 juli : Cornwerd
za. 18 aug. : Pingjum
za. 25 aug. : Bolsward (slotwedstrijd) aanvang 13.00 uur

ALGEMEEN:
– Deelnemers aan een jeugdwedstrijd betalen € 2,00 inleg.
– De welpen en pupillen dienen met gele leren ballen te kaatsen. Dit op grond van het ook voor onze federatie geldende kaatsreglement van de K.N.K.B. Wanneer een partij is begonnen mag er geen proefopslag meer volgen. Elke kaats(t)er dient een functie te vervullen.
– Deelnemers aan de jeugdwedstrijden dienen op te slaan van achter de voor hun categorie geldende opslaglijn.
– Deelnemers, die in aanmerking komen om aan de d.e.l.-wedstrijden mee te mogen doen, dienen aangemeld te worden bij de secretaris van de federatie en komen op een lijst met toegestane deelnemers te staan. De door de K.N.K.B. geselekteerde kaatsers in de A-klasse mogen deelnemen aan federatiewedstrijden in een hogere categorie.
– De aangifte van de kaats(t)ers dient via de website van de K.N.K.B. te geschieden vóór 20.00 uur op de woensdag vóór de wedstrijddag. Andere vormen van aangifte zijn niet mogelijk.
– Het loten geschiedt door de organiserende vereniging eventueel m.b.v. het federatiebestuur. De wedstrijdlijst is zichtbaar op de website van de K.N.K.B. en/of de federatie. De verenigingen dienen de uitslag van de wedstrijd met eventuele foto’s op de website van de KNKB te zetten en te mailen aan de webmaster van de federatie (kaatsfederatiewbw@gmail.com).
Website-adres: http://www.kaatsfederatie-wbw.nl
– Welpen-, pupillen-, schooljeugd- en jongens/meisjesparturen bestaan uit twee kaats(t)ers. Bij de afdelingswedstrijd zijn ook parturen met drie kaats(t)ers toegestaan.
– Bij afgelasting van de wedstrijd stelt de organiserende vereniging de andere verenigingen tijdig in kennis. Bij twijfel dient uiterlijk één uur vóór de wedstrijd afgelast te worden en dient de wedstrijd opnieuw vastgesteld te worden. Bij onweer dient de wedstrijd te worden stilgelegd.
– De scholenwedstrijd in Makkum geldt zowel voor de schooljongens als voor de schoolmeisjes als voorselectie
voor de eindwedstrijd te Franeker op woensdag 20 juni. Er wordt eventueel gekaatst met een verliezersronde.
– Om het kaatsen onder de jeugd zoveel mogelijk te stimuleren verzoeken wij u om zo snel mogelijk na afloop van elke wedstrijd een beknopt verslag en de uitslag door te geven aan het Bolswards Nieuwsblad en/of de Belboei.
– Het markeren van de opslag door middel van proppen is niet toegestaan, er dienen opslaglijnen te worden gelegd.
– De afdelingsbesturen worden verzocht er op toe te zien dat de jeugd tijdens de wedstrijden zo sportief mogelijk is gekleed (wit shirt-zwarte broek). Bij afdelingswedstrijden dient het verenigingstenue gedragen te worden. Voetbalschoenen zijn niet toegestaan.
– Z.s.m. na de wedstrijd dient aan de secretaris van de federatie een bijgehouden wedstrijdlijst te worden gezonden.
– Deelnemers dienen zich bij ziekte, blessure e.d. tijdig af te melden bij de secretaris van de organiserende vereniging. Deelnemers die zonder opgaaf van reden wegblijven bij een jeugdwedstrijd dient u te rapporteren bij de secretaris van de federatie.
– Bijloten dient volgens de K.N.K.B.-regels te geschieden.
– Het partuur dat in de eerste omloop een staand nummer heeft mag bij verlies in de tweede omloop niet aan de verliezersronde meedoen.
– Het gebruik van verbaal geweld en gedrag is niet toegestaan. Deelnemers dienen na twee waarschuwingen gemeld te worden aan het federatiebestuur.
– Voor een goed verloop van de wedstrijd dient op elk veld, naast de keurmeesters, steeds een clubscheidsrechter c.q. wedstrijdleider aanwezig te zijn.
– Voor de eerste drie van de puntenklassementen bij de jeugd wordt door de federatie een prijs beschikbaar gesteld. De welpenmeisjes, pupillenmeisjes, schoolmeisjes en meisjes kaatsen bij zowel de d.e.l.- als de afdelingswedstrijd bij voldoende deelname (minimaal 4 partuur) in hun eigen categorie.
– Het federatiebestuur wil graag aanwezig zijn bij het diplomakaatsen van uw vereniging.

OVERIGE WEDSTRIJDEN
De aangifte voor deze wedstrijden is via de website van de K.N.K.B. vóór 20.00 uur donderdags vóór de wedstrijddag of
rechtstreeks bij de organiserende vereniging.

DAMESWEDSTRIJDEN (aan deze wedstrijden kunnen ook kaatsters uit de meisjescategorie deelnemen):
Opslaglijn dames op 22 meter en opslaglijn meisjes op 19 meter.
Veldlengte 53 m., perkbreedte 4,5 m., perklengte 16 m.
za. 9 juni : Exmorra (d.e.l.) aanvang 11.00 uur
za. 7 juli : Bolsward (vrije formatie) aanvang 09.30 uur
za. 21 juli : Exmorra (vrije formatie) aanvang 11.00 uur

HERENWEDSTRIJDEN (aan deze wedstrijden kunnen ook kaatsers uit de jongenscategorie deelnemen):
Opslaglijn A-klasse 29 m., B-klasse 27 m. en jongens 23 m.
Veldlengte 61 m., perkbreedte 5 m., perklengte 19 m.
za. 9 juni : Exmorra (Bruniapartij d.e.l) aanvang 11.00 uur
za. 7 juli : Bolsward (vrije form. A/B/C) aanvang 09.30 uur
za. 21 juli : Exmorra (vrije form. A/B) aanvang 11.00 uur

BIJZONDERE WEDSTRIJD:
Datum: Plaats: Locatie: Opgave bij:
8 sept. Arum sportveld J. Steigenga, Dorpsstraat 76,
(kaderdei) 8759 LE EXMORRA, Tel. 0515-575759.
aanvang 10.00 uur e-mail adres: jsteigenga@home.nl